Bedrift

Slik skriver du en oppsigelse av ansatt (Mal + eksempel)

Å si opp en ansatt kan være både en emosjonell og komplisert prosess for begge involverte parter. Som regel er det ikke en enkel avgjørelse, det er krav om saklig begrunnelse for hvorfor en ansatt blir sagt opp. Eksempler på dette kan være nedbemanning eller brudd på arbeidsavtalen fra arbeidstakers side.


Samtidig må man følge en rekke formelle bestemmelser som er fastsatt i arbeidsmiljøloven. Det er viktig at alle juridiske krav blir oppfylt under en oppsigelsesprosess. Det kan få konsekvenser i ettertid dersom man ikke har fulgt punktene som omhandler oppsigelse av en ansatt i arbeidsmiljøloven.


Før man sender et oppsigelsesbrev til den ansatte er det viktig at juridiske fagpersoner ser over for å sjekke at alt som står skrevet i brevet samsvarer med bestemmelsene i hvert relevant punkt i arbeidsmiljøloven.


Et oppsigelsesbrev fra arbeidsgiver skal klart og tydelig informere den ansatte om at han eller hun har mistet jobben, inneholde konkrete steg for hvordan oppsigelsesprosessen foregår og forklare forholdene rundt en eventuell kompensasjon eller fordeler den ansatte mottar som en del av oppsigelsen.


Det aller viktigste under en oppsigelsesprosess av en ansatt er kanskje å være tydelig og legge vekt på god kommunikasjon. En oppsigelse skal alltid drøftes med den ansatte før et formelt oppsigelsesbrev sendes ut. Dette er slått fast i arbeidsmiljøloven §15-1.


Derfor bør du alltid vurdere om du er klar og tydelig nok, og at du får frem det budskapet du ønsker å formidle til den det gjelder.

Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Eksempel og mal på oppsigelse av ansatt


[Sted og dato]


[Navn på ansatt og adresse]


Kjære [ansattes navn],


Som det kom frem gjennom drøftelsesmøtet, vil ditt arbeidsforhold ved [bedriftens navn] opphøre fra og med [dato]. Ifølge arbeidskontrakten har du [antall måneder] oppsigelsestid, og oppsigelsestiden vil ha effekt fra og med [dato].


Oppsigelsen har bakgrunn i følgende begrunnelser:


[Liste med grunner for oppsigelsen]. (Det er dog ikke et krav i arbeidsmiljøloven at man begrunner oppsigelsen i det formelle brevet.)


Du vil motta:


[Liste med eventuelle fordeler, kompensasjoner, resterende lønn osv.]


Du bes herved om å levere tilbake følgende utstyr:


[Liste med alle eiendeler den ansatte har lånt av bedriften.]


Husk også at du har signert følgende avtaler som det forventes at du etterkommer etter at arbeidsforholdet er avsluttet:


[Liste med avtaler den ansatte har skrevet under som beskytter bedriftens virksomhet, som taushetserklæring eller kundeklausul.]


Ifølge fastsatte krav i arbeidsmiljøloven plikter vi å opplyse om at dersom du vil gjøre det gjeldende at det ikke foreligger en saklig begrunnelse for oppsigelsen, har du rett til å kreve forhandlingsmøte jfr. arbeidsmiljøloven §17-3. Et skriftlig krav om forhandlinger må sendes innen to uker etter mottakelse av denne oppsigelsen.


Videre har du rett til å reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §17-4. Et eventuelt søksmål må reises innen åtte uker etter at forhandlingene ble avsluttet, eller åtte uker etter oppsigelsen fant sted dersom det ikke ble avholdt forhandlinger. Reiser du derimot søksmål kun for å kreve erstatning, må dette skje innen seks måneder etter at forhandlingene ble avsluttet eller oppsigelsen fant sted.

Du har rett til å fortsette i stillingen inntil forhandlingene er avsluttet ifølge arbeidsmiljøloven § 15-11. Det samme gjelder for behandling av søksmål ved domstolene dersom det er blitt reist søksmål. Denne retten er betinget av at du reiser søksmål innen oppsigelsestiden er gått ut og at søksmålet er reist innen åtte uker etter at forhandlingene er avsluttet eller fra oppsigelsen trådte i kraft. Den samme retten gjelder dersom du har gitt vår virksomhet en skriftlig underretning om at det vil bli reist søksmål innen fristen på åtte uker, og innen oppsigelsesfristen, jfr. arbeidsmiljøloven §17-4.


Retten kan likevel bestemme, på oppfordring fra arbeidsgiver, at du fratrer stillingen under behandling av saken, dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling, jfr. arbeidsmiljøloven §15-11.


Dersom oppsigelsen fant sted på bakgrunn av virksomhetens forhold har du som arbeidstaker fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling du ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten gjelder dersom du har vært ansatt i virksomheten i til sammen 12 måneder i løpet av de to siste årene, jfr. arbeidsmiljøloven §14-2.


Skulle du ha noen spørsmål vedrørende oppsigelsen, kan disse henvendes til [navn på kontaktperson og kontaktinformasjon].


Arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuelt søksmål [bedriftens navn og org.nummer]


Med hilsen,


__________

[Stillingstittel]

Sjekkliste for oppsigelse av ansatt


Som det kom frem i malen over vil de formelle juridiske forholdene rundt oppsigelsen av den ansatte være det viktigste innholdet i oppsigelsesbrevet. Sørg derfor for at oppsigelsen utføres i samsvar med gjeldende krav i arbeidsmiljøloven.


Få en faglig juridisk vurdering av oppsigelsesbrevet før du sender det til arbeidstaker. Husk at et oppsigelsesbrev enten må overleveres personlig eller sendes som rekommandert brev.


Det er viktig at alle detaljer stemmer, slik at du som arbeidsgiver ikke får problemer i ettertid. Sjekk derfor at disse punktene stemmer før du sender brevet:

  • Ansattes navn, adresse, stillingstittel og avdeling de arbeider i.
  • Legg ved navn på HR-ansvarlig eller annen ansvarlig for ansettelser og oppsigelser.
  • Stadfest eventuelle erstatninger, kompensasjoner eller andre fordeler de har krav på.
  • Gå i detalj på eiendeler det er forventet at de leverer tilbake til bedriften.
  • Få frem juridiske avtaler som den ansatte har skrevet under på som beskytter driften av virksomheten.
  • Sjekk at alle rettigheter og krav samsvarer med bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Få juridiske fagpersoner til å se over at alt stemmer før du sender brevet.


Husk at brevet alltid må tilpasses enhver situasjon. Det er ikke sikkert det er nødvendig eller passende å ha med alle punktene nevnt over. Tilpass oppsigelsesbrevet både for stillingen som sies opp og bedriftens virksomhet.


Det er viktig at et oppsigelsesbrev sendes skriftlig til den ansatte det gjelder. Ikke bare er det viktig for å sørge for juridisk beskyttelse av bedriften, men det er også viktig å gi den ansatte tilstrekkelig med informasjon. Dette vil gjøre prosessen smidigere for begge parter.

Relaterte poster