Bedrift

Kort om matriseorganisasjon: Fordeler, ulemper og konkrete eksempler

En matriseorganisasjon defineres som en organisasjon hvor ledelsen eller ansvarsområdene for ledelsen er delt inn i flere ledd. I en matriseorganisasjon er det som regel to kjeder med ledelse for hver avdeling, en med ansvar for funksjon i bedriften, og en med ansvar for produkt, prosjektet eller klienter. Det er også mulig at det er andre kjeder for ledelse i forhold til geografisk beliggenhet.

Eksempel på matriseorganisasjon

Strukturen i en matriseorganisasjon blir ofte brukt for prosjektledelse, fordi det både tar tak i og ekstra hensyn til produksjonen av produktet og funksjonen til ledelsen som produserer produktet. Formen på en matriseorganisasjon kan variere i forhold til om prosjektlederen har en veldig sterk posisjon eller om han kun har en rolle som koordinator for prosjektet.

Er du på jakt etter en dyktig prosjektleder eller konsulent som kan jobbe effektivt i en matriseorganisasjon? Bruk vår plattform til å finne konsulenter og frilansere i Norge som passer ditt team.

Det første prinsippet som illustrerer organisasjonsprinsippet i en matriseorganisasjon er at makten er balansert mellom funksjonell ledelse og prosjektet i seg selv. Mange mener at en slik maktbalanse er en ideell måte å organisere strukturen på, men dessverre blir dette sjeldent utført fullt ut i praksis.

Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Organisering av bedrift: En matriseorganisasjon med to ledere for hvert ledd i en bedrift

Strukturen i en matriseorganisasjon er en kombinasjon mellom to eller flere typer organisasjonsstrukturer. I en matriseorganisasjon forener man flere strukturer for å skape balanse mellom de organisatoriske strukturene. Vanligvis vil makten være balansert mellom to ledere på et team.

Makten er vanligvis fordelt mellom en som håndterer de funksjonelle aktivitetene, mens den andre fungerer som en tradisjonell prosjektleder. Disse rollene er ofte flytende og ikke fastsatte, siden balansen mellom disse to lederne ikke er organisatorisk definert. Dette er en svært utradisjonell måte å organisere ledelsen på, som kan ha mange fordeler som vi skal se nærmere på senere i teksten.

Denne måten å fordele makten på vil benytte seg av det beste av både strukturell organisering av en bedrift og lederstil for å gjøre styrkene enda sterkere og samtidig gjøre opp for svakheter. Hvis en bedrift for eksempel jobber med å produsere to produkter eller tjenester samtidig, kan de på denne måten organisere begge prosjektene samtidig og bruke denne dualiteten til deres egen fordel ved å bruke strukturen i en matriseorganisasjon.


Fremveksten av matriseorganisasjonen

Fremveksten av strukturen i en matriseorganisasjon oppstod som en respons til fremveksten av store og komplekse programmer, prosjekter og problemer, og samtidig behovet for å administrere begrensede ressurser. De konvensjonelle hierarkiske måtene å administrere ledelse på kunne ikke hamle opp med den økende graden av kompleksitet og de store mengdene med informasjon som måtte bearbeides raskt. De tradisjonelle metodene for å dele opp ledelsen var til liten nytte for å løse disse nye og unike problemene.

Hovedgrunnen til at store organisasjoner skulle omstille seg i forhold til denne nye organisasjonsstrukturen kan bli presisert ved det faktum at funksjoner og ferdigheter blir fragmentert gjennom organisasjonsstrukturen. Individuelle avdelinger ved en bedrift vil ha problemer med å løse store problemer fordi de ikke er i stand til å se funksjonen i hele systemet, og har samtidig en tendens til å kun løse problemet innenfor deres egen avdeling.

“Mikroselskaper” ble etablert fordi man fant ut at det var upraktisk å fragmentere problemene og la hver seksjon i en bedrift jobbe for å kun løse problemet i sin del av produksjonen. Dette representerte utviklingen av den rene formen for organisering basert på prosjekter. Det ble fort funnet ut at også denne formen for organisasjonsstruktur var nokså upraktisk og samtidig hadde mange ulemper i forhold til effektive funksjonelle operasjoner. Matriseorganisasjonen var det neste logiske steget for utvikling.

En formalisert form for matriseorganisasjon ble først utviklet og dokumentert i USAs romfartsindustri hvor det utviklet seg i takt med veksten av store og komplekse prosjekter i 1950- 1960-årene. Man begynte å dele opp prosjektet i mindre seksjoner med en egen ledelse, noe som fungerte bra for de virkelige store prosjektene.

Men det var også flere prosjekter som var mindre i størrelse, men likevel like komplekse, slik at det ikke var mulig å håndtere alle aspektene ved et prosjekt innenfor én enkelt disiplin. Samtidig ville topplederne holde det enkelt å motta og sende ut informasjon, og bevare ansvaret hos én enkelt leder for hvert prosjekt eller program.

Det var tydelig at det var behov for en egen prosjektledelse, men lederne på toppen var ikke helt villige til å la hvert prosjekt eller program være et eget hierarkisk system, noe som førte til at matrisen var en naturlig evolusjon innen ledelsestenkning.
Fordeler med inndelingen i en matriseorganisasjon

Inndelingen av ansvarsområder innenfor en organisasjon er ikke en løsning som vil passe for alle bedrifter. Det finnes både fordeler og ulemper med å dele inn ledelsen i en organisasjon på denne måten som må forstås for å finne ut om denne formen for organisering er den rette formen for din bedrift. Men det vil stort sett være flere fordeler for bedriften enn det vil være ulemper. Her er noen fordeler.

En av de største fordelene med å bruke denne formen for organisering av en bedrift, er at de åpner opp for å dele ressurser med spesielt høyt verdsatte ferdigheter på tvers av funksjonelle enheter og prosjekter. Kanalene for kommunikasjon blir åpnet, noe som bidrar til at kunnskap kan flyte fritt på tvers av organisasjonen uten store hindringer. Fordi strukturen i en matriseorganisasjon fremmer bedre kommunikasjon, blir også de normale grensene mellom grupper mer porøse, hvilket gir rom for mer samarbeid og en mer integrert og dynamisk organisasjon.

Denne formen for organisasjonsstruktur kan fungere som en stor fordel for ansatte som ønsker å utvide sin erfaring og tilegne seg ny kunnskap. De kan ta del i flere ulike deler av forskjellige prosjekter. Dette vil skape et miljø i bedriften som oppfordrer til å hele tiden lære mer og som gir ansatte muligheten til å vokse profesjonelt.

I tillegg har alle de funksjonelle avdelingene i en bedrift høyt kvalifiserte personer som er tilgjenglige for å assistere prosjektgruppene dersom det er nødvendig. Bedriftene vil da ikke ha behov for å hele tiden måtte lete etter nye ressurser og hjelp utenfra, fordi de vil ha ansatte som sitter med den kunnskapen som trengs, noe som gir mer fleksibilitet for å løse problemer på tvers av avdelinger.

Dessuten øker man effektiviteten, og teamene blir mer lojale fordi strukturen fører til et mer stabilt arbeidsmiljø hvor jobbsikkerheten er styrket. Folk vil arbeide hardere og samtidig føle sterkere tilknytning til prosjektet de jobber med når de føler at de blir hørt og forstått av lederne i bedriften, samt at de mottar hjelp fra andre avdelinger dersom det trengs.


Ulemper med inndelingen i en matriseorganisasjon

Det finnes også noen ulemper som det gjør med alle former for organisasjonsstrukturer. En ulempe med en matriseorganisasjon er at det kan oppstå stor forvirring når et teammedlem har to ledere å forholde seg til. Det kan samtidig skape unødvendige konflikter. Dette kan spesielt oppstå dersom begge lederne har like mye autoritet.

Forholdet mellom prosjektlederen og den fungerende lederen kan også by på problemer. Det kan oppstå uenigheter angående hvilken av disse rollene som anses som autoriteten på den gitte avdelingen eller i organisasjonen. Det samme kan skje mellom kolleger, dersom deres roller og ansvarsområder ikke er tydelig definert. Denne forvirringen kan videre lede til konflikt hvis ressursene er knappe og konkurrerende ledere kjemper om de beste ressursene.

I en matriseorganisasjon er det mange ledere, noe som ikke alle er like fornøyde med. Det kan også være en finansiell bakside ved dette. Når man har flere ansatte i lederstillinger, vil dette følgelig ha en negativ virkning på utgiftene.

En annen ulempe kan være at ansatte kan bli utslitte av å jobbe i en matriseorganisasjon, fordi arbeidsmengden kan være overveldende. Det kan ofte hende at de blir tildelt flere tilleggsoppgaver i tillegg til de grunnleggende oppgavene som inngår i stillingen deres. Dette kan føre til at de risikerer å bli utbrente eller at noen oppgaver står ugjorte fordi man ikke rekker å gjøre alt.

Til slutt er det også verdt å nevne at det kan være en ulempe at utgiftene kan bli veldig store med en slik organisasjonsstruktur. Dette gjelder ikke bare at det er flere ledere i en matriseorganisasjon, men utgiftene kan også bli store fordi man må holde på ressurser det ikke alltid vil være bruk for.

Legg merke til at noen av disse ulempene ikke alltid vil være overkommelige. Det kreves at man er mer bevisst rundt hvilke punkter som kan skape mye stress for de ansatte i en matriseorganisasjon og at man må samarbeide mer for å lindre dem. God kommunikasjon kan være nøkkelen, noe som det naturlig er mer av i en slik organisasjonsstruktur.


Hvorfor bruke strukturen til en matriseorganisasjon?

Strukturen i en matriseorganisasjon er et svar på problemet som oppstod for å lede store og komplekse prosjekter. Den gir rom for økt organisatorisk kompleksitet. Når man jobber med et stort prosjekt, kan et strengt hierarkisk ledersystem være en hindring for å føre prosjektet fremover på en suksessfull måte.

I stedet for å prøve å finne en løsning på en situasjon som kanskje ikke er en gjennomførbar løsning i praksis, vil strukturen i en matriseorganisasjon tilføre et nytt system som på rett måte kan adressere kompleksiteten ved et stort prosjekt.

Når man fragmenterer funksjon og ferdigheter i en organisasjon som jobber med store prosjekter, vil det bli vanskeligere å håndtere prosjektene på en suksessfull måte. Med en organisasjonsstruktur som går fra toppen og ned, blir det vanskeligere å ha et holistisk syn. Perspektivet på toppen av strukturen vil være forvrengt, mens man med strukturen i en matriseorganisasjon vil kunne se problemet fra et nærere synspunkt og ha varierte måter å løse det på.

I en matriseorganisasjon vil det som regel ikke være kun ett alternativ for organisering av et prosjekt som er bedre enn andre alternativer. I en slik struktur ser man som regel alltid på ulike alternativer for hvordan man skal løse forskjellige oppgaver i stedet for at det bare er én etablert vei videre.

Vi i Flexify bruker mye tid på å utarbeide relevante artikler, så vi håper du syns at dette var nyttig. Har du lyst til å lære mer om hvordan vi hjelper bedrifter med å finne dyktige konsulenter og frilansere kan du gjøre det her. Er du selv en frilanser eller konsulent innenfor IT, design, markedsføring eller analyse kan du lage en profil på Flexify og motta oppdrag allerede i dag. Du kan lese mer om det her.

Relaterte poster