Bedrift

Konsulentavtale - eksempel og mal du kan bruke selv

Vi har lansert en ny digital løsning for konsulentavtale. Se denne siden for mer informasjon!

Muntlige avtaler fungerer kanskje fortsatt for mange, men for å unngå å ta unødvendige risikoer for din konsulentvirksomhet, vil det være lurt å ha en konsulentavtale på plass.


En konsulentavtale vil være en skriftlig og bindende avtale mellom deg og oppdragsgiveren.


De fleste konsulenter undervurderer hvor verdifull en slik kontrakt er, og hvor mye den bør dekke.


Alle detaljer rundt avtalen, både omfanget av arbeidet, betaling og pris, samt hva som skal utføres bør være forklart i detalj i avtalen, slik at man unngår misforståelser og uenigheter.


En konsulentkontrakt bør benyttes ved utførelse av alle typer konsulentvirksomhet, enten du driver med markedsføring, HR og headhunting, IT eller annet.


Her gir vi deg all informasjonen om hva bør du ha med i en slik avtale, samt en mal på hvordan den bør se ut.


Hvorfor trenger man en konsulentavtale?


En konsulentavtale kan gi din virksomhet sikkerhet på flere plan og beskytte deg mot eventuelle uenigheter eller andre problemer.


Dette gjelder både om du selv er konsulent eller om du driver et firma som leier inn konsulenter.


Når du leier inn en konsulent, vil du mest sannsynlig gi denne personen tilgang til all informasjon om selskapet du driver. Dette kan være informasjon om ansatte, prosesser, forretningshemmeligheter, markedsføringskampanjer som enda ikke er sluppet og mye mer.


Når en utenforstående person får tilgang til all denne fortrolige informasjonen, er det viktig at du beskytter selskapet ditt mot at dette skal lekke ut.


På den andre siden, vil en konsulentavtale også beskytte deg som driver en selvstendig konsulentvirksomhet.


Dette gjelder for eksempel dersom en oppdragsgiver spør deg om du kan gjøre mer arbeid utover det som er avtalt, eller dersom du ikke får betalt for arbeidet du utfører.


En konsulentkontrakt vil beskytte begge parter, og er derfor en viktig del av avtalen mellom oppdragsgiver og konsulent.

Du finner en mal du kan tilpasse i google docs her. Der kan den også lastes ned som Word-dokument.Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

10 ting du må ha med i konsulentavtalen


Det er mye som er viktig å ha med i konsulentkontrakten for at du skal beskytte dine rettigheter.

Her har vi listet opp 10 essensielle ting som må være med i en konsulentavtale.


1.  Formaliteter

Den første delen av konsulentavtalen bør være formell og generell informasjon om avtalen.

Begynn med å gi en redegjørelse for hvorfor dette samarbeidet skal finne sted, om det er en del av et større prosjekt og målet med prosjektet.

Dette kan være greit å ha med for å stadfeste viktigheten av arbeidet som skal utføres, og for å ha en klar og tydelig retningslinje for arbeidet.


2. Hvilke parter er avtalen mellom?


Enten avtalen er mellom en konsulent og en bedrift, eller om det er flere bedrifter, vil det være klokt å få dette med i kontrakten.

Ikke bare vet man da hvem man skal forholde seg til, men det er også enklere når du skal nevne partene i resten av avtalen.

Disse spørsmålene bør besvares i denne delen av konsulentavtalen:

·        Hvilke parter inngår i kontrakten?

·        Hvem skal utføre arbeidet?

·        For hvem utføres arbeidet?


3. Hva innebærer avtalen?


I denne delen av konsulentavtalen skal du gå inn på detaljene av arbeidet.

Her er det spesielt viktig å være så spesifikk og detaljert som mulig, slik at begge (eller alle) parter er klare over hva som inngår i avtalen og hva de kan forvente som sluttresultat.

Dette er kanskje den viktigste delen av kontrakten for at det ikke skal oppstå uenigheter.

Det kan virke enkelt til å begynne med, men det er spesielt viktig å skille mellom de ulike typene oppgaver som skal utføres.

Dersom du som konsulent ikke skiller mellom tjenestene du leverer til klienten, kan du støte på problemer, som at oppdragsgiveren forventer at du skal utføre ekstra arbeid, eller at de ikke forstod at visse elementer ikke var en del av arbeidet.

Når du har beskrevet hva arbeidet innebærer i detalj i konsulentavtalen, kan du vise til den for å oppklare uenigheter, dersom det skulle oppstå noen.


4. Hvilket utstyr skal du ha tilgang på?


Dette vil også være viktig å få med i delen om hva arbeidet innebærer.

Dersom ditt arbeid stopper opp fordi du ikke har fått tilgang til all informasjonen du trenger eller det utstyret du har behov for, for å kunne fullføre arbeidet, vil dette sinke hele prosjektet.

Noen ganger kan det også hende at oppdragsgiveren skylder på deg for at arbeidet ikke har blitt utført til tide.

For å unngå at slike situasjoner oppstår, bør du beskrive i detalj hva du skal ha tilgang til for å kunne utføre arbeidet som avtalt.


5. Kommunikasjon


Ja, det høres kanskje unødvendig ut å ha med dette i konsulentavtalen, men det vil spare deg for mye tid underveis i prosjektet.

Noen oppdragsgivere vil kanskje kreve møter på flere timer, når alt som trengs å formidles egentlig kan sendes i én enkelt e-post.

Noen steder er møtekulturen svært høy, og du vil derfor spare deg selv for masse unødvendig tidsbruk ved å skrive en setning eller to som legger føringer på hvordan kommunikasjonen skal foregå.


6. Ekstra arbeid eller tilleggstjenester


I den samme delen bør du også ha med et underpunkt om hvordan tilleggstjenester eller ekstra arbeid skal håndteres.

Som forklart flere ganger tidligere i teksten, kan du som konsulent ofte støte på spørsmål om du kan utføre en ekstra oppgave her og der.

Kanskje oppdragsgiveren vil ha en større utgave av noe du allerede har skapt, plutselig vil ha en vare levert i et større volum eller et mer avansert system.

Dette vil kreve mye mer tid, noe som vil si at du kanskje taper penger dersom dere har satt en fast pris på prosjektet.

Derfor er det viktig at du etablerer retningslinjer for hvordan slike situasjoner skal håndteres. Dette gjelder både tidsbruken, men også betaling for tilleggstjenester.


7. Tidsaspekt


Når skal arbeidet begynne? Når skal det ferdigstilles? Skal deler av arbeidet være klart til et visst tidspunkt underveis i prosjektet? Hvor mange timer i uken skal du bruke på prosjektet? Hva skal gjøres dersom en av partene ikke holder tidsfristene?

Alle disse spørsmålene må besvares i detalj i konsulentavtalen.


8. Pris og betaling


Prisen er så klart viktig for begge parter og skal være avtalt og diskutert på forhånd. Få med prisen i avtalen, samt hvordan betalingen skal foregå.

Du må også ha med frist for betaling av fakturaer, og eventuelt gebyrer som påløper dersom fakturaen ikke betales i tide.


9. Tilleggsinformasjon


Det vil også være lurt å ha med tilleggsinformasjon, som taushetsplikt, rettslige bestemmelser/retningslinjer, rettigheter til informasjon og sluttprodukt i ettertid, hvordan uenigheter skal håndteres, eller annet som er viktig for den gitte avtalen.

Det som er viktig for å beskytte deg selv er at all informasjon som vil være av betydning for samarbeidet og arbeidet i seg selv er med. Ikke utelat noe som kan virke uklart.


10. Signaturer


Denne delen er den enkleste i hele kontrakten, men den er minst like viktig som alle de andre delene.

Konsulentkontrakten vil ikke være gyldig uten signaturer fra alle involverte parter, og du vil derfor ikke ha noe å stille opp med uten en signatur fra oppdragsgiveren dersom det skulle oppstå et problem.

Få med navn på bedriften, dato og en linje hvor representanten for selskapet kan skrive under, samt en til deg selv.


Eksempel på konsulentavtale

Her har vi utarbeidet en fullstendig mal for konsulentavtale. Denne kan du kan bruke uansett hva slags konsulentvirksomhet du selv driver med, eller dersom du skal leie inn en konsulent.

Husk at du må tilpasse den for hver enkelt avtale du inngår, og at du får med alle detaljer som hører med for hvert unike prosjekt.


Malen ser slik ut:

Konsulentavtale mellom Eksempelbedrift AS og konsulent Kari Nordmann

Innledende kommentar (valgfritt)

Her kan man skrive litt om bakgrunnen for avtalen, eller generelt om prosjektet som konsulenten skal være en del av.

Partene

Denne avtalen inngås mellom konsulent Kari Nordmann (heretter KN) og oppdragsgiver Eksempelbedrift AS (+ ev. kontaktperson hos oppdragsgiver)

Oppdragets omfang

KN tar på seg oppdraget med å bistå oppdragsgiver med følgende oppgaver: (Lag en beskrivelse av oppgavene som skal utføres og eventuelt hva som skal leveres ved prosjektets slutt, gjerne som en punktliste for å gjøre avtalen mer oversiktlig).

Oppdragets varighet

Oppdraget varer fra 01.01.18 til 01.06.18. KN skal i perioden jobbe 37,5 timer i uken.

(Husk at hvis det er nødvendig å foreta endringer i oppdraget slik at de ikke dekkes av den allerede inngåtte avtale, må det inngås en ny skriftlig avtale.)

Pris/fakturering

Pris for oppdraget avtales til kr ____ (eller en avtalt timepris). Eventuelle reise-/oppholdskostnader kommer i tillegg.

Fakturering gjøres når oppdraget er sluttført med betalingsfrist 14 dager etter at oppdragsgiver har mottatt faktura. Ved betaling etter forfall beregnes 12 % rente p.a. (ev. fakturering en gang pr. måned eller annen avtale).

Spesielle bestemmelser

Her kan man inkludere andre bestemmelser som arbeidssted, taushetsplikt, ansvarsforhold/forsikringer, rettigheter til sluttprodukt m.m.

Denne avtalen finnes i 2 eksemplarer; ett til hver av partene

___________________________                          ________________________

Konsulent Kari Nordmann                                       Eksempelbedrift AS


Vi i Flexify bruker mye tid på å utarbeide relevante artikler, så vi håper du syns at dette var nyttig. Har du lyst til å lære mer om hvordan vi hjelper bedrifter med å finne dyktige konsulenter og frilansere kan du gjøre det her. Er du selv en frilanser eller konsulent innenfor IT, design, markedsføring eller analyse kan du lage en profil på Flexify og motta oppdrag allerede i dag. Du kan lese mer om det her.

Relaterte poster