Bedrift

Frilanskontrakt - eksempel og mal du kan bruke selv

Vi har lansert en ny digital løsning for frilanskontrakt. Se denne siden for mer informasjon!

Veldig mange nyetablerte frilansere forhaster seg inn i avtaler med klienter uten å tenke på at det er viktig å ha en skriftlig avtale i form av en frilanskontrakt.


Det kan være fristende å unngå formaliteter som dette og kun sette i gang med arbeidet.


Men det er helt essensielt for en frilanser å skrive en kontrakt med en ny klient for å ha klare retningslinjer for viktige saker som betaling eller tidsrammen på et prosjekt.


Mange frilansere fortsetter arbeidet uten et sikkerhetsnett i bakgrunnen. De velger å stole på muntlige utvekslinger eller avtaler via e-post, uten å dekke gråsonene i prosjektet.


Uten en kontrakt som er klar og tydelig på detaljene i et prosjekt, kan dette føre til feil, mangler, negative overraskelser eller i verste fall store økonomiske tap.


Her gir vi deg en mal du kan bruke når du inngår avtaler som frilanser, og forklarer de 8 essensielle tingene du må ha med i avtalen.


Hvorfor ha en frilanskontrakt?


En frilanskontrakt vil beskytte deg som frilanser og gi deg fleksibilitet i forhold til uforutsette hendelser eller endringer.


En slik kontrakt vil redusere muligheten for individuell tolkning av avtalen og man unngår uenigheter og konflikter mellom frilanseren og klienten.


Frilanskontrakten vil gi begge parter klarhet i hva som er forventet fra forholdet, og fjerne enhver tvil, tvetydighet eller forvirring enten den ene eller den andre parten måtte ha rundt prosjektet.


Noen ganger kommer man i kontakt med uærlige personer, som holder igjen informasjon, betalingen eller annet, slik at samarbeidet vil gå svært negativt utover frilanseren.


En indikasjon på at en klient har en skjult agenda vil være at han eller hun nøler med å signere en frilanskontrakt. Dersom dette er tilfelle, bør du vurdere om du vil stå over samarbeidet, selv om du vil miste inntekter.


I de fleste tilfeller gjør du deg selv en tjeneste ved å unngå slike typer oppdragsgivere.


Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Mal for frilanskontrakt


Men hvordan skal egentlig en frilanskontrakt se ut? Her gir vi deg en mal du kan følge. Husk å tilpasse innholdet til den enkelte avtale og klient.

Bruk dette eksempelet som en mal du kan bruke for din egen virksomhet.

Senere i teksten går vi gjennom de 8 viktige elementene du bør ha med å kontrakten, for at du skal være sikker på at du har fått med all nødvendig informasjon.


Slik ser malen ut:

Frilanskontrakt mellom Eksempelbedrift AS og frilanser Ola Nordmann

Innledende kommentar (valgfritt)

Her kan man skrive litt om bakgrunnen for avtalen, eller generelt om prosjektet som frilanseren skal være en del av.

Partene

Denne avtalen inngås mellom frilanser Ola Nordmann (heretter ON) og oppdragsgiver Eksempelbedrift AS (+ ev. kontaktperson hos klienten)

Oppdragets omfang

ON tar på seg oppdraget med å bistå klienten med følgende oppgaver: (Lag en beskrivelse av oppgavene som skal utføres og eventuelt hva som skal leveres ved prosjektets slutt).

Oppdragets varighet

Oppdraget var fra 01.01.18 til 01.06.18. ON skal i perioden jobbe 37,5 timer i uken.

(Husk at hvis det er nødvendig å foreta endringer i oppdraget slik at den ikke dekkes av den allerede inngåtte avtalen, må det inngås en ny skriftlig avtale.)

Pris/fakturering

Pris for oppdraget avtales til kr ____ (eller en avtalt timepris). Eventuelle reise-/oppholdskostnader kommer i tillegg.

Fakturering gjøres når oppdraget er sluttført med betalingsfrist 14 dager etter at oppdragsgiver har mottatt faktura. Ved betaling etter forfall beregnes 12 % rente p.a. (ev. fakturering en gang pr. måned eller annen avtale).

Spesielle bestemmelser

Her kan man eventuelt inkludere andre bestemmelser som arbeidssted, taushetsplikt, ansvarsforhold/forsikringer, rettigheter til sluttprodukt m.m.

Denne avtalen finnes i 2 eksemplarer; ett til hver av partene

___________________________                          ________________________

Frilanser Ola Nordmann                                           Eksempelbedrift AS

Du finner en mal du kan tilpasse i google docs her. Der kan den også lastes ned som Word-dokument.

8 elementer frilanskontrakten må inneholde


Det er viktig at all nødvendig informasjon kommer med i frilanskontrakten. Slik sikrer du at begge parter har forstått arbeidet samtidig som dere unngår tvister underveis eller i etterkant av prosjektet.


Legg vekt på at du får med disse 8 elementene når du skal sende ut frilanskontrakten.


1.  Innledende ord


I delen hvor du gjør rede for hva avtalen angår, er det viktig at du er tydelig.

Gi en kort beskrivelse av hva bakgrunnen for avtalen er, eller prosjektet som arbeidet er en del av.

Det kan også være greit å etablere titlene i arbeidsforholdet, som du forholder deg til gjennom resten av kontrakten.

Beskriv partene som inngår i avtalen, og hvem som utfører arbeidet for hvilken bedrift.


2. Hva innebærer arbeidet?


Denne delen er svært viktig å legge ekstra vekt på for at det ikke skal oppstå misforståelser og uenigheter.

Her må du beskrive i detalj hva det er forventet at du skal produsere for klienten. Bruk gjerne

en punktliste dersom arbeidet innebærer flere oppgaver eller for gjør avtalen mer oversiktlig.

Det er viktig å ikke slurve på dette punktet.

Få med hva avtalen innebærer, men også hva den ikke innebærer dersom det foreligger gråsoner som kan føre til misforståelser.

Beskriv hva du skal levere til klienten i detalj. Det kan nemlig plutselig hende at han eller hun spør deg om du kan utføre flere oppgaver eller gjøre mer arbeid enn avtalt.

Derfor er det viktig at du har gjort rede for hva oppdraget innebærer i detalj, slik at du unngår å måtte gjøre mer enn du får betalt for, dersom dere har avtalt en fast pris.


3. Ta høyde for endringer


For å unngå at du jobber gratis, som beskrevet i punktet over, bør du ha med en egen del om endringer som kan forekomme.

Kanskje klienten vil at du plutselig skal skrive mer på den samme teksten, eller at du skal gjøre om store deler av teksten fordi deres behov har endret seg.

Da er det viktig at du har beskrevet i kontrakten hvordan du kommer til å fakturere for endringer, samt at du forventer betaling for arbeidet du allerede har lagt ned.


4. Kommentarer og notater


Det kan være lurt å ha med en del hvor du gir plass til kommentarer og notater fra klienten selv.

Ikke bare viser du at du strever etter å oppnå godt samarbeid og ta hensyn til hans eller hennes behov og ønsker, men det gir deg også en mulighet til å unngå langvarige telefonsamtaler eller masse e-poster underveis i prosjektet fordi de gjerne vil legge føringer for arbeidet.

La de få muligheten til å gi sine detaljer rundt hva de forventer, både i form av ønsker og behov, fra arbeidet du leverer.


5. Tidsaspekt


For å unngå at du ender opp med å bruke mange flere timer på prosjektet enn det du får betalt for, vil det være lurt å skrive ned hvor mange timer det er forventet at du skal bruke på arbeidet.

Slik sikrer du at du får en rimelig pris for arbeidet du utfører, dersom du får en fast sum for et helt prosjekt, men også dersom dere har avtalt timespris.

Få også med når prosjektet starter og når det forventet at det skal ferdigstilles og leveres.


6. Betaling og pris


Som frilanser har du mest sannsynlig ikke råd til å tillate misforståelser angående betaling og pris for arbeidet du skal utføre.

Derfor er det viktig å få frem hva du forventer fra klienten, inkludert timespris eller pris for prosjektet som helhet, samt hvordan betalingen skal foregå og når fakturaen du sender forfaller.

Beskriv også hvilke renter som vil påløpe dersom fakturaen ikke betales i tide.

Dersom dere har avtalt at prosjektet skal betales i flere deler etter hvert fullførte steg, bør dette beskrives i detalj, både med betaling og med dato for leveringer.


7. Andre bestemmelser


Få frem andre viktige opplysninger som vil påvirke arbeidet eller som har betydning for samarbeidet mellom deg og klienten.

Dette kan være ting som hvem som eier innholdet du produserer, rettigheter for bruk av innholdet, om det foreligger taushetsplikt, ansvarsområder, forsikringer eller annet.

Vi gjentar at det er viktig at du får frem alle detaljer som påvirker forholdet mellom deg og klienten.


8. Signaturdel


Ingen kontrakt kommer foruten en egen del for signaturer. Det er viktig at du setter opp en del for signatur fra klienten, og en fra deg som frilanser.

En kontrakt er en skriftlig avtale mellom to eller flere parter, derfor er det viktig at begge parter signerer, enten digitalt eller manuelt.

Noen ganger kan det hende klienten selv har en kontrakt han eller hun vil at du skal signere. Da er det lurt å være i forkant og dele ut din egen frilanskontrakt, slik at du er sikker på at kontrakten ikke bare gagner oppdragsgiveren, men også deg selv.


Finjuster frilanskontrakten ettersom du opparbeider erfaring


Når du får flere og flere oppdrag og mer erfaring med å inngå avtaler med oppdragsgivere, kan du endre på kontrakten ettersom tiden går.

Selv om du har en egen kontrakt for ditt arbeid, kan det hende du vil støte på problemer underveis som angår områder du ikke omtaler i frilanskontrakten.

For hver gang du støter på et problem i arbeidet, bør du lage deg et notat om at du må få med informasjon om dette punktet i frilanskontrakten.

Slik gjør du arbeidet enklere for deg selv, fordi du vil unngå samme type problem i fremtiden.


Det vil føre til en enklere arbeidshverdag som frilanser og et bedre samarbeid med klienter.

Relaterte poster