Bedrift

En raskt introduksjon til Agile Metoder - med eksempler

Hva betyr egentlig agil? Og hva er Agile metoder?


Enkelt sagt er agil evnen til å raskt respondere på endringer og takle usikkerhet. Det er en arbeidsmetode for å takle og samtidig lykkes i et usikkert og turbulent miljø, uavhengig av bransje.


Metodikken er en menneske- og resultatorientert tilnærming for organisering og arbeidsmetoder innad i bedrifter, som tar hensyn til den verden vi lever i, hvor endringer skjer raskt.


Den er sentrert rundt adaptiv planlegging, selvorganisering, og korte leveringstider.


Agile metoder er svært fleksible, utrolige raske og har som mål å hele tiden forbedre kvaliteten på de tjenestene eller produktene man leverer til kunder.


I bunn og grunn handler det om å tenke over hvordan man best kan forstå det miljøet man befinner seg i per dags dato, identifisere hvilke usikkerheter man kan støte på og finne måter man kan tilpasse seg disse usikkerhetene mens arbeidet fortsetter.


Det finnes flere agile metoder, og de deler mange av de samme elementene og selve filosofien bak, men de ulike metodene har også sine egne fremgangsmåter, taktikker og ulike terminologier.


Her gir vi deg en full oversikt over den agile metoden, samt eksempler på hvordan den skiller seg fra en mer tradisjonell tilnærming og hvilke fordeler man får ved å bruke denne arbeidsmetoden.


Den agile metodikken


Med en agil metodikk vil du unngå å bruke måneder, og kanskje til og med år, på en prosess som vil mislykkes på grunn av små feil tidlig i prosessen.


Den agile metoden bygger på tillit til de ansatte for at de skal arbeide direkte med kunden for å forstå målene og komme med løsninger raskt og på en trinnvis måte.


Det handler om å hele tiden tilpasse seg endringer og nye behov.


La oss se nærmere på hva denne metodikken innebærer. Her får du en oversikt over hvilke elementer som inngår i agile metoder:


Raskere og mindre


Den tradisjonelle måten å organisere en bedrift på dreide seg i større grad om de ulike delene av et prosjekt, som kravene, planleggingen, designet/utformingen, utførelsesprosessen, test av produkter eller metoder og levering til kundene. Med den agile metodikken vil ikke hele prosjektet være like rigid og statisk. De første trinnene kommer raskt på plass, mens resten av prosjektet utføres trinnvis, samtidig som man tar hensyn til de små detaljene tidlig i prosessen.


Kommunikasjon


Agile team jobber sammen daglig vet ethvert steg i et prosjekt gjennom fysiske møter. Dette samarbeidet og kommuniseringen sikrer at prosessen er på rett kurs, selv når endringer oppstår.


Tilbakemeldinger


Med den agile metoden, venter man ikke til leveringsfasen for å måle suksessen av prosjektet. Dette er noe som gjøres underveis i prosessen. Man måler jevnlig suksessen og farten på utviklingsprosessen. Effektiviteten og kvaliteten kan da for eksempel måles etter levering av hvert trinn. Slik sett er den agile metoden avhengig av jevnlige tilbakemeldinger for å lykkes.


Tillit


Agile team og ansatte er selvorganiserte. I stedet for å følge et fastsatt mønster og klare regler fra ledelsen som er utarbeidet for å nå det ønskede resultatet, slik som er vanlig med tradisjonell bedriftsorganisering, er meningen med et agilt system at enkeltpersoner selv eller et team som en helhet, skal forstå målene og skape sine egne veier for å nå de.


Tilpasning


Alle må hele tiden jobbe med å tilpasse prosessen kontinuerlig ved å følge prinsippene om å holde alt enkelt. Det handler om å hele tiden tilpasse elementene i prosjektet, ettersom forholdene endrer seg.

Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Historien bak den agile metoden


Den agile metoden ble egentlig utarbeidet for utvikling av programvare til datamaskiner. Det kan være verdifullt å se på hvor denne metoden kommer fra, for å forstå hvor vi er i dag.


Begrepet agil programvareutvikling ble første gang brukt i 2001. Men metodikken bak denne filosofien ble brukt allerede på midten av 90-tallet, selv om de ikke kalte det noe den gang.


Det var både IT-ansatte innenfor bedrifter og selvstendige IT-konsulenter som forstod at de måtte finne en ny måte å utvikle programvare på, fordi den gamle metoden ikke lenger fungerte like godt med alle endringene som stadig kom.


Disse programvareutviklerne begynte å blande gamle og nye idéer, og når de hadde funnet en kombinasjon som fungerte bra, utviklet de en metode for å hjelpe de ansatte med å huske den.


Disse metodene la vekt på tett samarbeid mellom utviklerne og aksjonærene, hyppig levering av verdi, selvdrevne team, og smarte måter for å utvikle, validere og levere koder.


De som utviklet denne metoden forstod at dette også kunne ha verdi for andre datautviklere. Derfor utviklet de ulike rammeverk for å kunne spre idéen.


Dette endre opp med at det ble utviklet ulike dataprogrammer for å bruke den agile arbeidsmetoden i utførelsen av sitt arbeid.


Med alle disse måtene å utøve den agile metoden på, bestemte en gruppe mennesker seg for å møtes for å se hva de gjorde likt og hva som var ulikt ved deres fremgangsmåter, for å kunne skape en felles filosofi for den agile metoden.


De hadde mange uenigheter, men det var også en del elementer de var klart enige om.


Resultatet av møtet ble utarbeidelsen av Manifesto for Agile Sotware Development.


Hovedresultatene fra manifestet var at det ga et sett med verdier som la grunnlaget for selve metoden, men stadfestet samtidig termen agil for denne metoden for programvareutvikling.


Agilt arbeid følger et sett med verdier og prinsipper


Som forklart tidligere vil agilt arbeid si at et team velger å bruke en arbeidsmetode som baserer seg på agile verdier og prinsipper.


Selv om det i utgangspunktet var en metode for å utvikle programvarer, ble denne måte å arbeide på også ansett som verdifull for andre deler av en bedrift.


Agile Manifesto ble utarbeidet for å løse problemer som datautviklere møter i sitt arbeid, men det er fullt mulig å overføre dette tankesettet til andre typer aktiviteter.


Den agile metoden kan for eksempel overføres til bruk for prosjektledelse ved å stille spørsmålet: «Hvordan kan vi utføre prosjektledelse på en måte som gir oss muligheten til å reagere raskt på endringer og takle uvisshet eller overraskelser?»


I ettertid har det da også blitt laget praktiske guider for en agil metode for andre deler av arbeidslivet enn programvareutvikling.


Den agile metoden har altså stor overføringsverdi, og kan brukes i så å si alle delene av arbeidet i en bedrift.


Det som er viktig ved innføring av den agile metoden på en arbeidsplass, er at alle ansatte er nødt til å støtte denne tankemåten og handle på en måte som er i tråd med agilt arbeid.


Agile metoder er et tankesett


Men hvordan kan man få alle ansatte i en bedrift til å følge det agile tankesettet?


Det agile tankesettet følger et sett med verdier og prinsipper som gir retningslinjer for hvordan man skal skape noe, og samtidig respondere raskt på endringer og hvordan man skal takle usikkerheter i et turbulent miljø.


Det vil si at når man møter på utfordringer eller usikkerhet rundt deler av et prosjekt, bør man prøve noe man tror vil fungere, deretter får tilbakemeldinger på dette og til slutt tilpasse utførelsen ut ifra hvilke tilbakemeldinger man har fått.


Når du utfører oppgaver på denne måten, er det viktig at du hele tiden har prinsippene og verdiene i bakhodet.


Konteksten skal gi deg en retningslinje for hvilket rammeverk, praksiser og teknikker du bør bruke for å samarbeide godt med teamet og levere verdi til dine kunder.


Ved bruk av denne metoden utøver man agilt arbeid.


Hovedtanken skal hele tiden være å kunne tilpasse seg endringer raskt, slik at man kan levere best mulig kvalitet innenfor kortest mulig tid.


For å få alle ansatte i en bedrift til å følge den agile metoden ved utførelse av arbeidet, er det viktig at man følger punktene i den agile metodikken, som er nevnt tidligere i teksten.


Da må man legge vekt på høy grad av tillit, god kommunikasjon og stadig kontakt med kunder eller aksjonærer.


Fordeler med agilt arbeid


Hvilket resultat kan man forvente ved å bruke den agile metoden?


Som det kommer frem i beskrivelsen av den agile metodikken, er det mange fordeler ved å arbeide på denne måten.


Fordelene er direkte knyttet til denne metodens enklere, raskere og mer engasjerte tankesett. Prosessen leverer det kunden vil ha, akkurat når kunden vil ha det.


Man unngår å kaste bort masse unødvendig tid på å bevege seg i feil retning, fordi man tar tak i hvert element på en mer direkte måte og takler feil eller mangler med en gang. Hele systemet er laget for å respondere raskere på endringer.


Her er noen eksempler på hvilke fordeler man oppnår ved å utføre agilt arbeid.


Raskere


Som nevnt flere ganger tidligere i denne teksten, er hastigheten man arbeider i med denne metoden, virkelig en av de store fordelene. Alt skal utføres raskest mulig, men samtidig har man hyppige møter med kunden for å sikre at alt blir korrekt. Slik går det også mindre tid fra man betaler, til man blir betalt. Bedriften blir på denne måten mer lønnsom.


Økt kundetilfredshet


Med en agil arbeidsmetode, trenger ikke kunder vente i flere måneder eller år med å få levert et produkt eller en tjeneste, som egentlig ikke ble slik de hadde tenkt seg. I stedet får de veldig raskt levert noe som er nokså likt det de bestilte.


Verdsetting av ansatte


Når de ansattes idéer blir verdsatt, blir de automatisk mer produktive, enn dersom de skulle være tvunget til å følge et fast regelverk. Den agile arbeidsmetoden gir ansatte klare mål, men også tilliten til at de selv klarer å nå disse målene.


Eliminerer gjentakende arbeid


Et prosjekt vil hele tiden være på rett spor fordi man involverer kunden i flere faser av et prosjekt med en agil arbeidsmetode. Slik imøtekommer man kundens behov og ønsker ved hvert steg av prosjektet. Dette fører til at man i mindre grad er nødt til å gå tilbake på arbeidet for å gjøre endringer i ettertid.

Relaterte poster